#
#
#

Navigace

Obsah

Válečné hroby  

Péči o válečné hroby upravuje zákon č.122/2004 Sb., o válečných hrobech a pietních místech a o změně zákona č. 256/2001 Sb., o pohřebnictví a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

    Zákon stanovuje práva a povinnosti v oblasti péče o válečné hroby a pietní místa (dále jen "válečný hrob") a orgány státní správy a jejich působnost ve věcech válečných hrobů.

Orgánům státní správy ukládá:

Obecním úřadům s rozšířenou působností:
    - vést evidenci válečných hrobů, které jsou v jeho správním obvodu
    - informovat příslušný krajský úřad o počtech a o stavu válečných hrobů, které vede v evidenci.
Informaci podává do konce června kalendářního roku podle stavu k 31. prosinci předchozího roku

Krajským úřadům:
    - vést souhrnnou evidenci válečných hrobů, které jsou v jeho správním obvodu
    - koordinovat péči o válečné hroby v rámci kraje
    - informovat ministerstvo o počtech a o stavu válečných hrobů, které vede v evidenci
Informaci podává do konce září kalendářního roku podle stavu k 31. prosinci předchozího roku.

Ministerstvu obrany:
    - v případě pochybností rozhodnout o tom, co je válečným hrobem
    - koordinovat péči o válečné hroby v České republice a v zahraničí
    - vést centrální evidenci válečných hrobů
    - poskytovat dotace na péči o válečné hroby jeho vlastníku, pokud není znám, vlastníku nemovitosti
    - poskytovat náhradu za omezení užívání nemovitosti a hradit výdaje za odkoupení nemovitosti nebo její části

    Zákon nabyl účinnosti 1. července 2004 a zahájil kvalitativně novou etapu v historii péče o válečné hroby. Úkoly Ministerstva obrany plní Odbor mimorezortní spolupráce Sekce personální Ministerstva obrany ČR.

    Bližší informace k dané problematice lze získat na http://www.valecnehroby.army.cz/. Tento portál je výsledkem několikaleté práce pracovníků obecních úřadů obcí s rozšířenou působností, pracovníků Krajských úřadů a Ministerstva obrany České republiky.